உண்மை சரிபார்க்கப்பட்டது

Videos

Fact-check Counter

82

சந்தேகத்திற்கிடமான செய்திகளை 
எங்களுக்கு சமர்ப்பியுங்கள்
Submit
FACTSEEKER இனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 
முறைமையின் கீழ் வரும் தகவல்கள்
மாத்திரமே பரிசோதனை செய்யப்படும்
என்பதை நினைவில் கொள்க.

 

அரசியல்

ஆரோக்கியம்

சமூக

சுற்றுச்சூழல்

பொருளாதாரம்

தகவல் சரிபார்ப்பை ஆராயுங்கள்

பயிற்சிகள்

உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்

தரவுப் பரிசோதனை ஆய்வுகள்

    *** Please note that Factseeker will only fact-check items that fall under the methodology adopted by the initiative ***

      *** Please note that Factseeker will only fact-check items that fall under the methodology adopted by the initiative ***