කරුණු පරීක්ෂා කර ඇත

වීඩියෝ

Fact-check Counter

82

සැක සහිත පුවත් කරුණු 
පරීක්ෂාව සඳහා යොමු කරන්න
Submit
ෆැක්ට්සීකර් කරුණු පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ 
තෝරාගන්නා යෙමුකිරීම් පමණක් කරුණු
පරීක්ෂා කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

.

දේශපාලන

සෞඛ්‍යය

සමාජ

පාරිසරික

ආර්ථික

කරුණු පරීක්ෂා කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු

පුහුණු සහ වැඩමුළු

ඉඟි සහ උපදෙස්

කරුණු පරීක්ෂාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය

    *** Please note that Factseeker will only fact-check items that fall under the methodology adopted by the initiative ***

      *** Please note that Factseeker will only fact-check items that fall under the methodology adopted by the initiative ***