ගුවන් අනතුරකින් BTS කණ්ඩායම ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව හැඟවෙන  ව්‍යාජ පුවතක්

172

 

සංසරණය වන පුවත

“ලොවම පිස්සු වැට්ටූ BTS කණ්ඩායම ගුවන් අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට ,” යන ශීර්ෂය සහිත පුවතක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වේ.

වැඩිදුර විස්තර කිරීම අනුව එකී පුවත එසැණ පුවත් සේවයේ පළ වූ පුවතක් ලෙස හැඟවෙන පරිදි ගුවන් අනතුරක ඡායාරූපයක් ද භාවිතා කරමින් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ සංසරණය විය.

ගුවන් අනතුර

උක්ත පුවතේ සත්‍ය අසත්‍යතාව අනාවරණය කරගැනීම උදෙසා අප විසින් සිඳු කළ කරුණු පරීක්ෂාවේදී පැහැදිලි වූයේ පුවතේ ‌ඉදිරිපත් කර ඇති ඡායාරූපයෙහි ඇතුලත් අනතුරට ලක් වූ යානය පෞද්ගලික ජෙට් යානයක් බවයි. තවද එම යානය 2018 මැයි 22 දා  මධ්‍යම  ඇමරිකා හන්ඩර්ස් ජනපදයේ සිඳු වූ ගුවන් අනතුරක් බවත් අපට අනාවරණය කරගැනීමට හැකි විය.

තවද, එකී ගුවන් අනතුරෙන් කාර්ය මණ්ඩලය සහ මගීන් දිවි ගලවා ගත් අතර කිසිවෙකුත් මරණයට පත් වී නොමැත.

වැඩිදුර නැරඹීමට - TODAY Twitter 

BTS කණ්ඩායම

සමාජිකයන් හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත BTS කණ්ඩායම ඉතා ජනප්‍රිය  කොරියානු K- Pop සංගීත කණ්ඩායමක් වන අතර අප විසින් කළ තාක්ෂණික පරීක්ෂාවේදී ඔවුන් කිසිඳු ගුවන් අනතුරකට ලක් වී ඇති බව වාර්තා වීමක් නොමැත.

මූලාශ්‍ර - Stuff  ,  The Telegrapgh  ,  People 

නිගමනය

එබැවින්, ගුවන් අනතුරකින් BTS කණ්ඩායම ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව හැඟවෙන පුවත ව්‍යාජ පුවතක් වන අතර එකී ගුවන් අනතුර 2018 මැයි 22 දා සිඳු වූ ගුවන් අනතුරකි. ඉන් කිසිවෙක් මරණයට පත්වී ද නොමැත.

 


   

Previous articleஇலங்கையில் உள்ள தொங்கு பாலம் என பரவும் புகைப்படம் தவறானது!
Next articleFake news that the BTS team was killed in a plane crash