මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය සහ ව්‍යාජ තොරතුරු පිළිබඳ වැඩමුළුව

117

අප්‍රේල් 30 දිනට පෙර ලියාපදිංචි වන්න

 

Previous articleஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷவின் அறிக்கை என பரவும் செய்தி போலியானது.
Next articleரஞ்சனுக்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு வழங்கினாரா?